Dzieci i młodzież

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że jeśli dziecko lub nastolatek przeżywa w swoim życiu trudności, dotyczą one wówczas całej rodziny. Dlatego w zależności od zgłaszanego problemu proponujemy plan terapeutyczny, którego celem jest uzyskanie jak najlepszych rezultatów. Prowadzimy psychoterapię dzieci i młodzieży w każdym wieku, pomagamy w radzeniu sobie ze złością czy lękiem, budowaniem satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami i rodziną.

Spotkanie lub kilka spotkań z lekarzem psychiatrą, celem których jest sformułowanie wniosków dotyczących diagnozy, celu i rodzaju proponowanych interwencji.

Spotkania z psychologiem, obejmują diagnozę dzieci od 2,5 roku życia w zakresie trudności w funkcjonowaniu poznawczym (problemy z nauką, rozumieniem) i społeczno-emocjonalnym (relacje z innymi, lęk, nieśmiałość, zaburzenia więzi, wyrażanie emocji, Zespół Aspergera i in.). Pierwsze spotkanie z psychologiem dziecięcym to wywiad z rodzicami, który obejmuje informacje na temat rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/szkolnym. Ilość spotkań ustalana jest indywidualnie.

Cykl spotkań z terapeutą, zazwyczaj raz w tygodniu, Mają one na celu lepsze poznanie problemów pacjenta, ich przyczyn i pracę w kierunku poprawy objawowej. Cele terapeutyczne, ilość spotkań i zasady współpracy z rodzicami ustalane są indywidualnie. W ośrodku oferujemy możliwość skorzystania z terapii dzieci i młodzieży w nurtach: poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym, psychoanalitycznym.

Cykl zazwyczaj 4 spotkań, w trakcie których wykwalifikowany terapeuta analizuje informacje uzyskane od rodziców, przeprowadza próby kliniczne i testy, a następnie podsumowuje ich wyniki z rodzicami. Diagnoza kończy się omówieniem wniosków płynących z badań. Rodzice otrzymują diagnozę na piśmie.

Pierwsza w Polsce metoda całościowo opracowana dla osób, u których występują trudności w czytaniu, pisaniu i mówieniu. Koncentruje się na przyczynach problemów, a nie tylko na ich objawach. Dedykowana jest dla osób od 6 roku życia. Dzięki pełnej diagnozie i indywidualnie dobranym zadaniom treningowym umożliwia osiągnięcie znacznej poprawy w zakresie dysleksji, problemów w nauce, koncentracji uwagi, pamięci oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.

dreamstime_s_184137731